Partneři

Zakládající partneři

Významní partneři

Partner


 


Evropští partneři

Šance pro budovy je partnerem významných evropských asociací


National Partner of the Secretariat

National Supporting Partner

National Data Provider


Adaptace budov na změnu klimatu
Podpořeno grantemPartner projektu

Šance pro budovy představuje aktualizované verze průzkumu fondu budov v ČR

PRŮZKUM FONDU NEREZIDENČNÍCH BUDOV V ČESKÉ REPUBLICE A MOŽNOSTÍ ÚSPOR V NICH  Aktualizovaná verze, prosinec 2016 Ing. Jan Antonín, Ph.D., za přispění týmu Šance pro budovy.

Předložená studie analyzuje potenciál úspor v budovách ČR se zaměřením na budovy mimo rezidenční sektor. Cílem studie je stanovení možné úspory konečné spotřeby energie těchto budov a investiční náročnost dosažení této úspory. Na modelech budov ve stávajícím stavu jsou hodnocena úsporná opatření ve formě několika variant renovace obálky budovy. Dále jsou hodnocena úsporná opatření na straně zdrojů tepla. Mimo hodnot teoretických potřeb energie a jejich spotřeb, resp. dodaných energií a jejich potenciální úspory je provedeno hodnocení z hlediska zatřídění budov v Průkazu energetické náročnosti (dále jen PENB).  

V rámci studie jsou hodnoceny dva statistické vzorky budov. Jedním je vzorek 100 budov, u kterých je k dispozici energetický model pro hodnocení průkazu energetické náročnosti. Model je vytvořen pro všechny budovy stejným postupem a v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb., TNI 730331 a EN ISO 13790. Na uvedeném vzorku 100 budov jsou následně hodnoceny 4 varianty úsporných opatření na straně obálky budovy a úsporná opatření na straně zdrojů energie. Dále je v rámci studie hodnocen vzorek 20 budov, u kterých jsou mimo energetický model k dispozici rovněž reálné spotřeby energií (především pro vytápění) vycházející z faktur za energie. Podrobný rozbor s popisem těchto budov je součástí přiložené dílčí studie. V textu je následně uvedeno srovnání výpočtových hodnot dle PENB a reálných spotřeb budov.  V souvislosti se zákonnou povinností zpracování PENB podle vyhlášky 78/2013 Sb. pro tyto typy budovy lze v dohledné době předpokládat existenci tohoto dokumentu pro většinu budov tohoto sektoru. Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž předpokládá hromadný sběr dat z těchto Průkazů energetické náročnosti.

Nasnadě je tedy následné využití rozsáhlé databáze o budovách pro získání podkladových informací ke stanovení potenciálu úspor. Tomuto využití však brání skutečnost, že způsob „standardizovaného“ výpočtu energetické náročnosti budovy zpravidla vede k rozdílným hodnotám, nežli jsou hodnoty spotřeb reálných. Tato studie využívá výše uvedeného vzorku 20 budov ke srovnání hodnoty spotřeb vypočtených podle aktuální metodiky vyhlášky 78/2013 Sb. se spotřebami reálnými (fakturovanými), přičemž uvádí odvození korekčního faktoru mezi výpočtovými a reálnými hodnotami spotřeb v závislosti na vybraných parametrech budovy. Studie tak poskytuje klíčový údaj k budoucímu využití celé databáze sběru dat z PENB pro stanovení potenciálu úspor.   V následujícím kroku na vzorek 100 budov (energetických modelů) aplikována korekce hodnot a z výpočtových hodnot jsou stanoveny hodnoty blížící se hodnotám reálným. Z uvedeného vzorku budov je následně extrapolováno na fond nerezidenčních budov České republiky. K tomuto účelu jsou využita statistická data o nebytových budovách, poskytnutá pro tento případ Českým statistickým úřadem.  Na základě statistických dat a provedené analýzy na vzorku budov, korigované blíže reálným hodnotám je závěrem studie stanoven odhad potenciálu úspor spotřeby energie pro sektor nebytových budov ČR v několika různých variantách úsporných opatření a scénářích.

Celá studie ke stažení ZDE.

 

PRŮZKUM FONDU REZIDENČNÍCH BUDOV V ČESKÉ REPUBLICE A MOŽNOSTÍ ÚSPOR V NICH Rešerše stávajících studií a výpočtové ověření pro rezidenční budovy  Aktualizovaná verze, prosinec 2016 Ing. Jan Antonín, Ph.D., za přispění týmu Šance pro budovy.

Studie analyzuje potenciál úspor v budovách ČR se zaměřením na tzv. obvykle obydlené rodinné, bytové a ostatní budovy. Vzhledem k rozmanitým vlastnostem budov napříč bytovým fondem je k výpočtu možné úspory využito stochastického modelu budov umožňujícího hromadnou simulaci energetické náročnosti pro celý soubor budov. Výpočet se zaměřuje v prvním kroku na vyhodnocení teoretické potřeby tepla na vytápění s využitím výpočtu dle ČSN EN ISO 13790 (časový krok výpočtu 1 měsíc). Pro vyhodnocení jsou budovy rozděleny do typových, věkových a velikostních kategorií na základě statistických dat poskytnutých Českým statistickým úřadem (Sčítání lidu, domů a bytů 2011). Výpočetní model hodnotí pro každou zvolenou kategorii 1000 různých budov na základě nastavených proměnných parametrů. Potřebné vstupní geometrické parametry modelu a jejich meze jsou nastaveny tak, aby výsledné vypočtené hodnoty odpovídaly poskytnutým statistickým datům (rozměrové charakteristiky bytového fondu). Předpokládá se tedy, že výsledky budou vykazovat menší chybu, než by měly při výpočtu vždy pouze jednoho zástupce v každé kategorii budov. Vzhledem k dostupným informacím o koncových spotřebách energie jsou následně upraveny další vstupní parametry modelu tak, aby vypočtená spotřeba celého bytového fondu ve stávajícím stavu rámcově odpovídala reálnému stavu (dostupným statistickým datům), model je tedy kalibrován.  

Cílem studie je stanovení možné úspory konečné spotřeby energie pro bytový fond ČR a investiční náročnosti dosažení této úspory. Na modelu pro budovy ve stávajícím stavu jsou tedy následně testována úsporná opatření ve formě celkové renovace budovy na různé energetické standardy.

Celá studie ke stažení ZDE.


Studie

Akce

Kdo jsme

Pro média

Kontakt